Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné obchodní podmínky

12. 9. 2010

Všeobecné obchodní podmínky

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny obchodní podmínky, za kterých společnost Loučná PKH 73 PSČ: 435 12, ICQ: 586096337, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Klubem Zvířat v Loučné u Lomu, prodává zboží příjemcům reklamních materiálů od společnosti Loučná PKH, uživatelům internetových stránek www.klubzviratloucnalom.estranky.cz , kteří prostřednictvím uvedených stránek u prodávajícího objednávají zboží a odesláním objednávky potvrzují svou akceptaci těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo zákazníkům osloveným aktivním telemarketingem, na jehož základě proběhne objednání zboží (dále jen "kupující"). Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, ve zkrácené formě v reklamním materiálu jako součást objednávkového, rezervačního kuponu a v plném znění jsou k dispozici na internetových stránkách www.klubzviratloucnalom.estranky.cz nebo na vyžádání na e-mailu KlubZvirat@gmail.com  a ještě na ICQ 586 096 337.
 
 
Předmět plnění
Předmětem plnění je 12 balíčků ročně, které obsahují zejména plakáty, hračky a jiné drobné věci dárkového charakteru.
8 balíčků jsou tzv. balíčky Dobrodružství a 4 balíčky tzv. balíčky Speciál (dále jen "balíčky", balíčky dále společně též "zboží"). Součástí balíčků je též klubový časopis Zvířecí magazín.
 
 
Objednávka uvítacího balíčku
Objednáním uvítacího balíčku, jehož obsah i cena jsou podrobně popsány v reklamním materiálu, nabídce, se zákazník (kupující) stává automaticky členem KlubuZvířat a souhlasí s tím, že mu budou balíčky doručovány na adresu, kterou uvedl na rezervačním kuponu. Veškeré rezervační kupony (tím jsou myšleny i objednávkové sms, objednávky aktivního telemarketingu, internetové objednávky) doručené dodavateli jsou považovány za závazný návrh kupní smlouvy. Každá jednotlivá dodávka zboží představuje dílčí plnění z kupní smlouvy.
Objednáním uvítacího balíčku, tj. odesláním rezervačního kuponu, odesláním objednávkové sms v řádném tvaru, telefonickou objendávkou na základě aktivního telemarketingu, tedy aktivní komunikace s naším operátorem, kdy je objednávka realizována pouze za předpokladu, že kupující toto při rozhovoru výslovně potvrdí, či internetovou objednávkou na stránkách www,klubzviratloucnalom.estranky.cz   zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto pravidel (všeobecných obchodních podmínek) nebo jejich zkrácené podoby uvedené na rezervačním kuponu v reklamním materiálu, v nabídce, jakož i výši kupní ceny zboží, včetně nákladů za poštovné a balné, jakožto se všemi dalšími skutečnostmi uvedenými na reklamním materiálu.
Potvrzením objednávky se rozumí zaslání uvítacího balíčku zákazníkovi na základě obdržené objednávky (rezervační kupon, objednávková sms, telefonická objednávka, internetová objednávka) případně zaslání potvrzující sms, potvrzujícího e-mailu, případně dopisu zaslaného poštou.
Objednáním uvítacího balíčku, tj. odesláním rezervačního kuponu, odesláním objednávkové sms, telefonickou objendávkou na základě aktivního telemarketingu, či internetovou objednávkou potvrzuje kupující bez výhrad svůj souhlas se způsobem zpracování jeho osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Zákazník bere na vědomí, že uvítací balíček lze zaslat jen jednou. V případě nové objednávky po ukončení členství bude členství obnoveno.

 

Cena a platby
Cena za uvítací balíček je vždy dána aktuální nabídkou a je uvedena na reklamním materiálu. Za období 12 měsíců obdrží zákazník 12 balíčků, z toho 8 balíčků Dobrodružství (každý za 398 Kč) a 4 balíčky Speciál (každý za 498 Kč). Poštovné a balné činí u každého z balíčků 78 Kč. Náklady na dopravu zboží jsou zahrnuty v ceně zboží. O případných změnách je zákazník informován prostřednictvím klubového časopisu Zvířecího magazínu.
Součástí doručeného zboží bude též složenka na uhrazení ceny doručeného zboží. Splatnost ceny doručeného zboží nastane 14 dní po dni doručení zboží na adresu zákazníka. K platbě použije zákazník složenku, která je součástí každé zásilky. Je možné také využít bezhotovostní platbu bankovním převodem. Zákazník má rovněž možnost zřídit si pro platbu zásilek inkaso. Podrobné informace k tomuto způsobu platby poskytuje Zákaznický servis na čísle tel. 723 309 514.
Zákazník bere na vědomí, že pokud neuhradí cenu za obdrženou zásilku nejpozději po odeslání první upomínky ze strany společnosti KZ, nebudou mu připsány body do hry Prémiové body Pony clubu.
Zákazník tímto souhlasí, že nezaplatí-li cenu zboží včas, bude případné vymáhání dlužné částky včetně nákladů s vymáháním vzniklých realizováno prostřednictvím inkasní společnosti a zavazuje se uhradit náklady vzniklé s případným vymáháním pohledávky dodavatele vůči zákazníkovi.
 
Vynechání balíčků
V každém čísle Zvířecím magazínu, klubovém časopise, bude podrobně popsán obsah následujícího balíčku a zároveň připojen tzv. stop-kupon. V případě, že si zákazník nebude následující balíček přát, zašle tento stop-kupon ve stanovené lhůtě na adresu uvedenou v Pony magazínu nebo zatelefonuje na Zákaznický servis 723 309 514. Zákazník může také poslat sms podle návodu uvedeného v Zvířecím magazínu. Bez ohledu na to, zda zákazník využil stop-kupon, obdrží zdarma Zvířecí magazín. Je doporučeno odebrat alespoň 3 balíčky ročně (tzn. ve 4měsíčních intervalech), jinak může být členství ze strany KlubuZvířat pozastaveno. Využitím stop-kuponu členství v KLubuZvířat nezaniká.
 
 
Místo plnění a doprava zásilek
Místem plnění zboží je předání zboží dodavatelem prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka, tzn. místo plnění je mimo jiných zemí než je ČR. Vlastnictví zboží přechází z dodavatele na zákazníka v místě plnění.
Na základě odeslání rezervačního kuponu zákazník zmocňuje dodavatele k zajištění přepravy zboží (tj. k uzavření a podepsání smlouvy o přepravě za účelem dopravení zboží na adresu zákazníka) a zároveň k provedení všech úkonů a jednání spojených s řízením před celními orgány. Převzetí a doprava zboží je zajištěna dopravcem, se kterým dodavatel na základě zmocnění zákazníkem uzavřel smlouvu o převzetí a přepravě zboží.
 
Reklamace zásilek
Záruční doba je 6 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující převezme zboží. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a bezodkladně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Všechny reklamace musí kupující uplatnit do konce záruční doby. V případě obdržení poškozeného nebo nekompletního zboží (balíčku) je zákazník oprávněn kontaktovat Zákaznický servis na uvedeném telefonním čísle a požádat o zaslání náhradního zboží. V případě uznání reklamace je dodavatel povinen zaslat zákazníkovi na své vlastní náklady náhradní zboží.
 
Vrácení zásilek
Zákazník má právo vrátit bez uvedení důvodu doručené zboží do 10 dnů od jeho převzetí za podmínky, že zboží bude nepoškozené, nepoužité, kompletní a v původním nepoškozeném balení. V takovém případě není zákazník povinen hradit cenu vráceného zboží. V případě vrácení použitého nebo nekompletního zboží se zákazník zavazuje uhradit cenu použitého nebo chybějícího zboží. Náklady spojené se zasláním vráceného zboží hradí zákazník.
 
Adresa pro vrácení zásilek:
 
Niki Lašová - Klub Zvířat
Loučná PKH 73
435 11
 
Odstoupení od kupní smlouvy, zrušení členství
Zákazník je oprávněn kdykoliv své členství v KLubuZvířat ukončit (odstoupit od kupní smlouvy). Úmysl zákazníka ukončit členství musí být oznámen písemně na adresu Zákaznického servisu.
 
Závěrečné ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím objednávkového kuponu v reklamním materiálu, odesláním objednávkové sms, vyplněním internetové objednávky (o vyplneni internetove objednavky prosím požádejte naší asistenku na emailu KlubZvirat@gmail.com)
nebo při aktivním telemarketingu. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.
S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Ostatní práva a povinnosti dodavatele a zákazníka, jež nejsou upravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů vyjma cenových ujednání.
 
Důležité informace:
S případnými dotazy ohledně zásilek nebo plateb se můžete obracet na náš Zákaznický servis, kde Vám rádi a ochotně pomohou. Při kontaktování našeho Zákaznického servisu prosím uvádějte vždy své klubové číslo. Více informací o klubu naleznete na internetových stránkách www.klubzviratloucnalom.estranky.cz
Telefon:  723 309 514
Adresa: Niki Lašová-KLub ZVířat
                Loučná PKH 73,
                435 12
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Kontakt

Niki Lašová

Loučná PKH 73
435 12

AimiaJantar@gmail.com

Mail listArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 24849
Měsíc: 224
Den: 3